Wednesday, March 27, 2019

Diamant Divas - Die laaste aflewering in die kursus oor Vroulike restorasie.


DIE MAG VAN INVLOED

Invloed is magtiger as outoriteit, omdat invloed ‘n hartsaak is.  Die gawe van invloed is die onsigbare mag wat vroue miskyk – die vermoë om die hart van ‘n man te affekteer sodat hy sy gedagte kan verander.

Spreuke 27:19 Soos in die water aangesig teenoor aangesig is, so is die hart van die mens teenoor die mens.

Ons moet gewillig wees om op liefdevolle wyse die regte dinge in die hart te plant, die gees sonder druk te voed, en dan terug te staan en te kyk hoedat die regte besluite voortkom uit daardie persoon.  Ongelukkig het blykbaar al die verkeerde mense die mag van hierdie geheime wapen van invloed gegryp, en die gawe is misbruik.  Invloed behoort nooit sy grense te oorskry en homself te manifesteer in die vorm van manipulasie nie.

Manipulasie is verwant aan toordery (witchcraft), en God sal dit nooit seën nie, aangesien manipulasie ‘n poging is om te beheer deur sielspogings oor iets of iemand oor wie jy nie outoriteit het nie.  Manipulasie slaan in die hart van die mens deur intimidasie of verleiding, en sal dus onderwerpe forseer of afdwing volgens jou begeerte en teen hulle wil.

Rebellie en heksery sluit ook in (Gal. 5:20):

• Losbandigheid • Afgodery • Haat • Onenigheid • Jaloesie • Woedebuie • Selfsugtige ambisie • Verdeeldhede • Faksies • Afguns • Dronkenskap • Orgies • Ens.

Hierdie is alles die werke van die vlees.

Toordery (witchcraft) word vergelyk met rebellie omdat dit iemand forseer om te buig onder ‘n ander persoon se wil en nie God s’n nie.  Wanneer jy omstandighede reël en situasies manipuleer om jou sin te kry, is dit ‘n duidelike aanduiding dat jou begeerte nie van God is nie, of dat dit nog nie die tyd is dat jou begeerte vervul moet word nie.  Om voor God uit te beweeg, skep altyd probleme wat eers later gesien sal word.


Koningin Jesebel is die vergestalting van manipulasie – mense het seergekry, gesterf en die oordeel van God het oor haar huis gekom.

Gewoonlik het die vrou met ‘n manipulerende gees geen respek vir die persoon wie sy besluit het om te “help” nie.  In haar gedagtes moet sy nou net nog ‘n gemors opruim wat hierdie idioot veroorsaak het.  Maar heimlik hou sy daarvan om hierdie persoon te sien kruip.  Sy sal selfs sover gaan as om saad van minagting (disrespek) in die harte van ander rondom die persoon, te plant ten einde haar posisie as beheerder te verseker.  Sy sal die reputasie van haar man vernietig ten einde die pad vir haarself oop te maak.  Dit is in hierdie atmosfeer waarin sy haarself dan kan oprig as die “redder”.  Sy hou daarvan om die indruk te skep dat sy die situasie gered het.  Dit bou gevoelens van afhanklikheid.  Niemand sal waag om haar te vervang nie, selfs al kan hulle haar nie verdra nie, omdat sy hulle oortuig het dat hulle haar nodig het om te kan funksioneer.


  


Sy plant haar saad van verdeeldheid goed, benat dit met beloftes van beloning of dreigemente van vergelding (wat ookal die beste werk) en sit terug om die finale resultaat in te wag.  Wanneer die ontploffing plaasvind, stof sy haar hande af, keer ‘n gaap weg en beweeg voort ….. volgende!

Die vrou met ‘n manipulerende gees slaag goed daarin om die uiterlike karaktereienskappe van vroulikheid te bemeester, sowel as ‘n baie oortuigende vertoning van godsdienstigheid.  Sy omring haarself met vals profete, diegene wat sê wat sy graag wil hoor.  Sy is altyd in beheer, het ‘n uitgesoekte groep ‘boesemvriende’ rondom haar wat slegs gerieflik is solank hulle haar wense gehoorsaam.  Sy is gemaklik met gebed, vas of enige ander uitwendige godsdienstige vertonings.  Sy haat hierdie dinge in hul suiwerste vorm.  Sy haat die ware profete van God.  Sy wil hulle stilmaak.

Manipulasie regverdig dat jy jouself gelukkig maak ten koste van ander en het tot gevolg:  haat, onenigheid, verdeeldhede, faksies, woedebuie, ens.  Manipulasie intimideer en verdeel om te kan oorwin.  Alhoewel dit kan werk vir ‘n seisoen, sal die uiteindelike gevolg nie aangenaam wees nie.

Spr. 28:10 Wie die opregtes laat verdwaal op ‘n verkeerde weg, sal self in sy eie kuil val; maar die regskapenes sal die goeie beërwe.

‘n Ander voorbeeld van manipulasie is Delila met Simson.  Haar spesialiteit was verleiding – die gebruik van haar oë, lippe, hande, haar liggaam en haar parfuum.  Dit was geheel en al ‘n vroue-ding.  Sy het Simson bedwelm met haar vroulikheid, en stadig die lewe uit hom gedruk deur die geheim van sy krag uit hom te trek.

VOORBEELDE VAN WARE VROULIKHEID

1. Ester 2. Abigail 3. Pilatus se vrou

Spr. 31: 10-12 Wie sal ‘n deugsame vrou vind?  Want haar waarde is vêr bo korale.  Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie.  Sy doen aan hom goed, en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe.

Om saam te vat. Manupilasie is ‘n wapen wat baie vrouens gebruik tot hul voordeel. Maar in Vader se oë is dit gelykstaande aan toordery.
Laat toe dat die Heilige Gees jou leer om op die regte manier jou boodskap oor te dra. Maak dit ‘n gebedsaak. Indien jy skuldig daaraan was in jou gewese huwelik bely dit want anders sal dit weer kop uit steek in enige nuwe verhouding.

WANNEER JY OOR SY KOP BEWEEG

Soms kan ons eie onsekerhede veroorsaak dat ons dinge van mans vereis wat nie vir hulle menslik moontlik is om te kan gee nie.

Wanneer die man in ons lewens klaarblyklik nie vir ons help om vrug te dra nie – hetsy in swangerskap, finansiële bystand of bloot net geluk – hoekom voel ons steeds so leeg en onvervuld, selfs na die huwelik?

Daar is ‘n plek in ons harte wat slegs deur God gevul kan word.  Dit is vir ons belangrik om die openbaring te verstaan dat vrugbaarheid van die Here kom en nie van die mens nie.  God se opdrag aan Adam en Eva in die Tuin was om vrugbaar te wees en te vermeerder.  Die individuele roeping was om vrug te dra; die gemeenskaplike roeping was om te vermeerder.  God sou hulle ontmoet in die proses en byvoeg by dit wat hulle produseer.

Vrugbaarheid is waar ons ware tevredenheid lê, en God self maak dit moontlik.

Lev. 26:9 En Ek sal My na julle wend en julle vrugbaar maak en julle vermenigvuldig; en my verbond sal Ek met julle bevestig.

Ons kan niemand behalwe onsself blameer wanneer ons lewens onvrugbaar is nie.  God het aan ons die opdrag gegee om vrugbaar te wees.  Hy het ons toegerus om vrugbaar te wees, of ons getroud of ongetroud is.

Geen mens behoort jou vrugbaarheid te beïnvloed nie, behalwe as hulle daartoe bydra of jou aanspoor tot goeie werke.  Indien hulle jou aftrek en veroorsaak dat jou vrugte verwelk of bitter word, behoort jy jou verbintenis met daardie persoon te heroorweeg.

WAT GEBEUR MET MANS IN ONS LEWENS WANNEER ONS DIE ONMOONTLIKE VAN HULLE VERWAG?

Neem jou man of die begeerte na ‘n man in jou lewe die plek van God in?  Maak jy aansprake waaraan hy niks kan doen nie?  Is daar ‘n gaping in jou wat die geluk van jou steel wat joune kon wees ongeag jou omstandighede?

Baie van ons verwag van die man om vrede, selfwaarde, waardering of selfs materiële dinge te produseer.  God is uiteindelik ons bron van al hierdie skatte.  Ons sal strewe, huil en onsself ontneem van geleenthede om ‘n vol lewe te lei wanneer ons hoop plaas in ‘n persoon om ons verwagtings te vervul.

WAT GEBEUR MET MANS IN ONS LEWENS WANNEER HULLE NIE DAARIN SLAAG OM TE WANDEL IN HUL GODGEGEWE POSISIE NIE?

“As ek dit nie doen nie, sal dit nooit gebeur nie!”

Totdat jy nie vir hom ‘n leemte skep wat hy kan vul nie, sal hy nooit styg tot daardie vlak nie.  Soms moet ‘n man eers mank word voordat hy sy plek in God vind (Jakob).  Hou jou verwagtings diplomaties; laat hom verstaan dat jy van hom verwag om die man te wees wat hy veronderstel is om te wees.  Demonstreer dit deur vir hom ‘n posisie vakant te los vir wat hy ookal moet doen.  Moet hom nie red van sy eie versuim nie.

DIE HARTE VAN DIE VADERS

Veral waar dit kom by ons kinders, is dit belangrik dat jy vir jou man ruimte laat om sy rol binne te stap.  Maak jou behoeftes aan hom bekend en staan dan terug.  ‘n Man smag na respek en waardering.

“Ek het nodig” is goeie woorde om te gebruik met mans, omdat daar in hul gees die Godgegewe dryfkrag geplant is om dinge reg te maak en orde te herstel.  Indien ‘n man voel dat jy alles onder beheer het, sal hy toelaat dat jy die bal vir jouself neem en daarmee hardloop.

Dus, staan terug en laat toe dat die man opstaan of val op sy eie.  Dit is daar waar die spiere van karakter ontwikkel word.

Ons hou nie daarvan om die worsteling dop te hou nie.  Dit lyk te pynlik – maar moenie die proses stop nie.  God hou vir Adam verantwoordelik net soos wat Hy vir Adam verantwoordelik gehou het om sy volledige roeping as man te vervul.  Hy het aan mans sekere kragte gegee waaroor vroue nie beskik nie, en visa versa.

Wanneer ons mekaar se rolle verstaan en elkeen se funksies binne die verhouding maak dit als om ons net makliker. Elke saak het altyd twee kante, volwassenheid word juis sigbaar wanneer ons bereid is om na alle kante te kyk voor ‘n besluit geneem word.

VERSTAAN LOF

Hoe verloor twee mense hul rigting in ‘n verhouding?  Deur ‘n kommunikasiegaping.

Wat oorbrug die gaping tussen hulle?  Begrip.

Mans benodig waardering, eer, respek ….. aanbidding op ‘n manier.

Ons is na God se beeld geskape en dit is natuurlik dat ons almal na lof en bewondering sal soek.

Mans hanteer gewoonlik kritiek nie baie goed nie; hulle gee net eenvoudig pad totdat jy daaroor gekom het.  Indien dit te veel gebeur, sal hulle jou geheel en al probeer vermy en elders gaan soek na waardering.

Dink voor jy praat!  Die mag van hoe daardie man met jou in verhouding sal staan, lê in jou hande en in jou tong.

Prys maak mense vry en seën hulle.  Om prys te weerhou, is straf.  Dit is genoeg om die ander persoon af te trek in die diepste dieptes van onsekerheid, mismoedigheid en betekenisloosheid.  Om prys te weerhou, kan ‘n subtiele vorm van manipulasie wees.

Prys beteken vir jou net soveel as vir die ander persoon.  Dit is jou manier om jouself te herinner waarom jy geseënd is om hierdie persoon in jou lewe te mag hê.  Dit maak jou vry van verborge wonde uit die verlede of om in bitterheid in te gly.  Dit lig die begeerte in daardie persoon om die beste te wees wat hy vir jou kan wees.  Hy wil jou nie in die steek laat nie.

DIE OORSPRONG VAN AANBIDDING

Seks is ‘n tipe van aanbidding.  Adam en Eva was heilig en behaaglik vir God.  Hulle was naak en onbeskaamd.

Na die val het hulle gehardloop vir bedekking.  Die bedekking het skeiding in die hand gewerk, skeiding het geheime meegebring en geheime het oorgegaan in wantroue en blaam, wat weer wortel geskiet het tot isolasie.  Hiervandaan het isolasie wortel gegee aan gebiedsafbakening en dit het aanleiding gegee tot oorlog = oorlog tussen die geslagte.  Selfs nadat mans en vroue getroud is, het die oorlog voortgeduur.  Die onsigbare wapens van stryd sou slaan teen die binne-kern van elkeen se wese.

Seks is een natuurlike parallel na die geestelike daad van aanbidding.  Die geestelike daad van aanbidding het begin met die versoenings-proses – die pad van aanstoot moes eers skoongemaak word voordat ‘n Heilige God ontmoet kon word (reiniging van die liggaam, die stort van bloed, die binnegaan in die Allerheiligste met brandende kole en reukoffers om aan die Here te gee).  Ons bely ons sondes, het berou, draai daarvan weg om nooit weer terug te gaan nie.

Wanneer ‘n man ‘n vrou seergemaak of aanstoot gegee het, is sy eerste instink om liefde te maak, omdat dit vir hom moeilik is om sy berou effektief uit te spreek.  Dit is sy manier om te sê hy is jammer.

Op baie maniere reflekteer die vrou God se hart.  Alles aan haar liggaam is gevorm om die lewe te koester – haar borste gee melk, haar arms hou vas en troos en haar baarmoeder dra en gee die lewe aan lewende siele op hierdie aarde.

Maar, soos God, vind sy dit moeilik om te ontvang van die man wanneer daar aanstoot gegee is.  Haar liggaam is ‘n tipe van die Allerheiligste.  Die seermaak en aanstoot wat tussen ons staan, moet eers uit die weg geruim word.

MAAGDELIKHEID

Reiniging in die natuurlike begin met bad, en die voorbereiding van jou liggaam om behaaglik te wees vir jou maat.

Vroue bloei by die eerste seksuele ondervinding – dit is die deurgang deur die bloed in die natuurlike.  Maagdelikheid is ‘n tipe van die hoogste offer.  Die brandende kole en reukoffer word nou vervang deur die passie, waardering en prys wat julle op mekaar uitstort deur hierdie intieme gebeurtenis.

Jy gee in totaliteit; alles wat jy het, alles wat jy is, aan mekaar – gee volkome uit maar word terselfdertyd gevul.  Dit is aanbidding in sy suiwerste vorm.

Daar is ook verkeerde aanbidding – Aaron se seuns het gesterf toe hulle verkeerde vuur en reukoffers voor God gebring het.  Seks buite die huwelik bring dood na ons gees, sowel as na ons sin van behaaglikheid; ook fisiese dood (AIDS, aborsies, ens.)

1 Kor. 6:13, 18-20 Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak.  En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam. Vlug vir die hoerery.  Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam.  Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?  Want julle is duur gekoop.  Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. 

ENKELVROUE

Enkelvroue moet leer hoe om God te aanbid – dit sal jou behoefte vervul om een te word met iemand anders.  Dit sal jou help in jou worsteling om ‘n pad te loop van reinheid.  Aanbidding sal jou help deur moeilike tye.  Indien jy nie jou aanbidding rig tot God nie, sal jy dit in ‘n ander rigting rig.  Dit is wat Satan wil hê.  Hy kom om aanbidding by enkellopendes te steel deur hulle te versoek om in sonde te val.

SATAN SE DOEL

Reeds vanaf die begin was Satan se hele plan om aanbidding te steel asook prys in enige vorm.  Hy het gekom om jou prys en aanbidding aan God te slag, steel en te verwoes, asook jou aanbidding in jou slaapkamer.

Dus sal hy jou ‘n hoofpyn gee, veroorsaak dat jou man onsensitief is, die kinders beinvloed om oproer te veroorsaak, die omstandighede van die dag gebruik om jou af te mat – wat dit ookal kos!  Hy wil poog om die bediening van aanbidding in jou huis stil te maak.  Seks is nie net ontwerp vir vermeerdering nie.  Dit is ontwerp vir die verligting van spanning, om jou siel te hersentreer na die Tuin, die wêreld en al sy probleme te laat vervaag en die eenheid tussen man en vrou terug te bring.

Dit is parallel met die daad van nagmaal – die eenwording van jul geesmens soos wat julle deelneem aan Christus in die simboliese ontvangs van die brood en die vrug van die wingerdstok, en Hom ten volle absorbeer.  Hierin ontvang ons genesing, en word weer heelgemaak en word deurdrenk met Sy lewe binne ons.

Spr. 5: 18, 19 Mag jou fontuin geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug – die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees.

Hoogl. 4:10 Hoe skoon is u liefde, my suster-bruid, hoeveel beter is u liefde as wyn en die geur van u salf as al die speserye!

Hoogl. 7: 8-10   Ek het gedink:  Laat ek op die dadelpalm klim, laat ek sy trosse gryp; en laat u borste tog wees soos trosse van die wingerdstok, en die geur van u asem soos dié van appels, en u verhemelte soos die beste wyn wat vir my beminde saggies na binne gly, en oor die lippe vloei van die wat inslaap.  Ek is my beminde s’n, en sy begeerte is na my.  
Seks is aanbidding; dit is gemeenskap; dit is bediening; dit is ‘n huweliksplig deur God ingestel.  Deur dit te weerhou om jou maat te straf, is sonde.  Raak ontslae van die aanstoot.  Praat, kommunikeer, laat jou man van jou behoeftes weet.  Beinvloed hom om ‘n beter minnaar te word.  Moenie ‘n lesing gee nie!  Laat die leerproses pret wees.  Laat God julle inlig hoedat julle mekaar kan behaag.

PROBLEME MET INTIMITEIT

Verskeie dinge kan die oorsaak wees:

1. Verstandelike kondisionering:  In jou opgroeijare is daar van seks gepraat as “vuil” en jy het nooit geleer om dit te sien as ‘n fees volgens God se ontwerp nie.  Seks was ‘n diep, donker geheim, iets wat jy moes doen na jou troue, dus sal jy maar op jou tande byt en dit verdra wanneer die tyd aanbreek. 2. Seksuele mishandeling:  God kan jou hart en verstand genees en die skoonheid van Sy ontwerp vir seks ‘n realiteit vir jou maak. 3. Dit kan ook ‘n fisiese probleem wees:  Hormone, ens.

 SEëNINGE

“Wanneer lofprysinge opgaan, kom seëninge af.”
Soos ons aanbidding opstyg na God, maak Hy die vensters van die hemel oop en stort soveel seëninge uit dat ons nie genoeg plek het om dit te ontvang nie.


Dus, neem ‘n besluit om te aanbid, om God se ontwil, jou man se ontwil en jou eie ontwil.

Druk verby gevoelens.

Druk verby woede.

Vergewe en vergewe weer.

Druk verby moegheid.

Druk verby die sluier van jou eie vorige opvattings en tree die plek van seëning binne.

Reageer op jou man soos teenoor God, en God sal jou daar ontmoet en julle altwee seën.

Net soos reukoffers in die lug hang lank nadat dit klaar gebrand het, so sal jou aanbidding in die slaapkamer die res van jou huis vul en die lewens van jou kinders beinvloed terwyl hulle hul verlustig in die sekuriteit van die liefde wat hulle sien tussen jou en jou man.


DIE BELONING VAN DEUGSAAMHEID

Die Spreuke 31 vrou word genoem ‘n deugsame vrou.

“Deugsaamheid” beteken uitnemendheid (“excellence”). “Deug” beteken krag.

Jy as vrou hoef nooit respek af te dwing nie – wees net uitnemend.  Niemand kan argumenteer met uitnemendheid nie.  Uitnemendheid is ‘n krag omdat uitnemendheid respek afdwing.  ‘n Vrou van uitnemendheid is ‘n krag waarmee gereken moet word.

Die Spreuke 31 vrou het haar werk beplan volgens die begrip van haar doel.  Sy het die seisoene in haar lewe herken en dit omhels.


   
Hier is die geheim:  Sy het verstaan dat jy dit alles kan hê; jy kan dit net nie alles tegelyk hê nie.  Dit stel jou vry om te leef vir die oomblik en dit ten volle te geniet.

Seisoene

• Loopbaan bou. • Doeke- en melkformules. • Huweliks aanpassings. • Ens.

Pred. 3: 1, 11 Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.

Iemand wat ‘n begrip het van bestemming en doel, bly gebalanseerd, wagtend op die sleutels wat haar sal lei na die volgende situasie.   Om jou lewe te lei volgens wat jy of diegene rondom jou dink hoe dit gedoen moet word, is om ‘n lewe van frustrasie te leef.  Maar as jy God opsoek om uit te vind wat Sy verwagtings van jou is van dag tot dag, sal jy vind dat jy jouself vrystel om jou te verheug in presies waar jy is.  Ervaar die mag van jou posisie.

God plant ons waar ons nodig is.  Soos ons reageer op Sy oproep en onsself aanwend tot dit wat Hy voor ons geplaas het, word ons ‘n “krag” om mee rekening te hou.

Wees dus vry om vroulik te wees.  Verheug jou daarin om alles te wees waarvoor jy geskape is as vrou.  Wees vrolik daarin.  Word opgewonde daaroor!  Vier jou uniekheid.  Omhels jou sagtheid.  Koester jou teerheid.  Verheug jou in jou warmte.  Geniet jou lag.  Ontdek die skoonheid van jou trane.  Dit maak nie saak watter grootte jy is nie, waardeer elke kurwe, elke rolletjie, elke bult, elke lyn.  Lig dan jou oë na die hemel en aanbid die Een Wie jou die liefste het!


Met daardie wyse raad is dit tyd om totsiens te. Dankie vir die saam luister en onthou, skitter net waar jy is diamant. 
Tot ‘n volgende keer. 

OM die kursus af te laai, besoek Kanaan Bediening hier


ELAN GLOBAL RADIO
Die Stasie Vir Passievolle Mense
Die program vir die enkellopend waarin ons saam gesels oor al die slagysters, vrae, vrese en vreugdes van die enkel lopende.
WOENSDAG at 10h00 SA Time
GESELS MET ONS:
Faceboek: Elan Global Radio Kuier en Klets
Twitter: Elan Global Radio
Instagram: elan_global_radio
WhatsApp: 066 305 3580
Gaan kuier en leer meer van ons, blogg saam en luister saam:


Wednesday, March 20, 2019

Diamant Divas - Moederliefde en jou rol as vrou

Vandag se program handel oor dinge wat regtig elke vrouehart raak, of jy nou enkellopende, getroud of geskei is. Jou vrouwees is baie nou verbind met hierdie rol in jou lewe. Vir baie vroue is dit die spilpunt van hul vrouwees en voel hulle hulle het gefaal as vrou as hulle nie kinders kan baar nie.
Dié naweek het ek die SHE-FORCE konferensie in Pretoria bygewoon, en aangesien dit vrouemaand is is hierdie onderwerp meer onder die vergrootglas as ander tye. As vrouens gaan ons gebuk onder baie stigmas, word ons afgebreek eerder as opgebou deur molestering, of aanrading. Die konferensie het net weer benadruk hoe ons na ons self moet kyk, nie vanuit ‘n leuen bril nie maar vanuit ‘n waarheids spieel sodat ons volwaardige ons plek kan in neem.
Dit is dan wanneer ons onsself aan die haarwortels moet optrek en sê
, dit is my tyd. Ek is ‘n krag om mee rekening te hou. As diamante kan ons nie skitter as ons nie al ons rolle onder ‘n lig sit nie. Dit is net wanneer ons in balans wandel dat ons werklik tot ons reg kan kom om te skitter. Een van daardie rolle is moederskap en vandag gaan ons aan met die Restorasie kursus van Amanda Buys waar sy gesels oor moederskap.

MOEDERLIEFDE

Niemand mors met ‘n moeder se liefde nie.  Sy is in diepte opvoedend (“nurturing”), vuriglik beskermend en sal enigiets doen om die veiligheid en welvaart van haar kinders te verseker.
Ingeweef in die vesel van elke moeder se gees, is die instink om die kosbaarhede wat God in haar sorg geplaas het, te beskerm.
Moeders is die verskaffers van lewe, geskape om dit te kan gee, op te voed, te beskerm, en om dit vry te stel op die geskikte tyd om die doelstellings van God te vervul.  Die rol van ‘n moeder is so intens en kragtig, dat die uiteindes van nasies in haar hande lê.
Die vyand werk oortyd om elke gees van moederskap te verdraai en te vernietig onder vroue vandag.
 Open. 12:4 “en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi.  En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.”
Satan is aan die rondhardloop, soekend om die lewe van enige kind wat dalk ‘n bedreiging vir sy koninkryk mag wees, te vernietig.  Deur die eeue het hy gedurig gepoog om een stap voor Jesus Christus te wees, om Hom af te sny voordat Hy kon opgroei om Sy doel te vervul – die redding van die mensdom.
Vanaf Genesis tot Openbaring tot op hierdie dag is die gees van sluipmoord losgelaat teen kinders – ons hedendaagse messiase wie God gekies het om genesing, bevryding en herstel te bedien in ons huise, omgewings, stede en nasies.
 God het ‘n doel vir elke lewe.  Hy eer diegene wat veg om die behoud van die lewe van hul kinders in die aangesig van werklike struikelblokke, deur ‘n weg vir hulle te baan waar daar geen weg is nie.
 Ons is hier met ‘n doel!  Maak nie saak hoe jy op die oomblik voel nie, jy het ‘n doel.  Jy sal weet of jy daardie doel vervul of nie, deur die vlak van vervulling wat jy ervaar.  Mense wat in die doel vir hul lewe wandel, is opgewonde oor die lewe.  Diegene wat nie in die doel vir hul lewe wandel nie, spandeer hul tyd deur te wonder wat hulle veronderstel is om te doen met hulself of hulle soek vir ‘n maat of enige ander tipe van uitwendige stimulant om die leë plek te vul wat hulle ervaar.
Satan probeer om die kinders te aborteer – dit is nie die lewe van die kind waaragter hy is nie – dit is die doel van God wat in daardie kind belê is wat hy soek.  Hy kom ook in ander vorms – mishandeling, verwaarlosing, gebrek aan dissipline, bendes, dwelms, gebroke huise …. Enigiets wat hom sal help om daardie kind se begeerte om uit te styg tot die vervulling van sy/haar lewensdoel, uit te blus.
 Moeders faal daarin om hul eie waarde raak te sien, terwyl kinders alle hoop vir die toekoms verloor.  “Ek is maar net ‘n ma”, of “Ek is maar net ‘n huisvrou” – hierdie rolle is van alle eer gestroop deur die draak.
Onthou:  Jou rol as ‘n moeder affekteer eindbestemming vêr verby jou persoonlike spasie of huis.  Dit is ‘n moeder wat gewoonlik geestelik die fynste ingestel is op die moontlikhede in haar kind.

OORHEERSENDE MOEDERS

Baie moeders raak gevaarlik geheg aan hul seuns, en verplaas hul huweliksmaat met hul seun.  Hul eie soeke na die verering van mans en vir die liefde en vervulling wat hulle nie van hul maat ontvang nie, dryf hulle tot onmanlike verhoudings met hul seuns.  Dit is buite God se orde.  Seuns is nie geskape om die gaping te vul wat jy besluit het jou maat nie kan doen nie.  
Kinders is nie onderhandelingsgereedskap en instrumente van manipulasie om in bevlieging teen te kom, te beledig, te bind of die man in jou lewe mee af te weer nie.  Hulle is klein mensies wat in die lewe kom, gelaai met doel en eindelose moontlikhede wat nie verdraai mag word nie.
Moeders, wees lewende Nuwe Testamentiese voorbeelde van die tipe persoon wat jy graag sal wil hê jou kinders moet wees.  Spreek wysheid in jou kinders in.  Help jou kinders om in te skakel in die eindelose moontlikhede binne hulself a.g.v. die krag van God wat aan die werk is binne hulle.  Wees soos Jesus in jou huis.  Gee aan jou seun die manlike bevestiging wat hy nodig het ten einde ‘n man te kan wees en laat jou dogter grootword, bevestig as vrou, wetende dat sy verdien om behoorlik liefgehê te word.
Dit stel ‘n seun in staat om “agter te laat en aan te kleef” en ‘n dogter, om die konsep van in eenheid met haar man te wandel, aan te gryp.  Dit bou soliede manne en vroue wat hul doel sal vervul en die wêreld se eindbestemming sal uitwerk.

 ‘N MOEDER SE ROL

 • Om die lewe van haar kinders te behou. • Om hulle daarvan te weerhou om deur die draak verslind te word. • Om doel in te bou. • Om te blaas op die kole van daardie klein mensies se gees totdat hul handjies self uitreik na God.  • Om die seëning te verseker. • Om hul erflating te bewaak. • Om hulle vry te stel om pilare van eindbestemming te word.
Moederskap is ‘n kosbare roeping van God.  Dit het ‘n seisoen.  Geniet die identiteit van moederskap.  God het jou met ‘n doel gekies vir ‘n tyd soos hierdie.

Dit is tyd vir ‘n breek, ek hoop julle luister regtig en neem in hierdie waardevolle raad. Jou kind of kinders se toekoms mag daarvan afhang. Op die ou einde, wil jy as moeder, kinders ontwikkel om volwaardige hul plek in die samelewing vol te staan as volwasse, en gebalanseerde mense.
Wanneer ons terug kom kyk ons na ons huise. Weereens, indien jy enkelopend is beteken dit nie dit is nie op jou van toepassing nie. Juis nou is dit belangriker dat jou huis die veilige hawe sal wees wat jou kinders nodig het. Die druk is meer, ek verstaan dit maar dit is belangrik dat jou kinders nogsteeds gebalanseerde lewens lei om hul te bekwaam wanneer hulle weg is van jou.


BOU JOU HUIS

 ‘n Man verlang drie dinge:
 1. Om goed te eet. 2. Om vervul te word op seksuele gebied. 3. Om waardeer te word.
Wat kry ons daaruit?
1. Jy sal liefgehê word. 2. Goed versorg word. 3. Tevrede en vervuld wees.
Jou huis is meer as net jou fisiese huis – dit is jou huishouding.  Dit is die harte van diegene wat jou omring.  Die hart is waar ons almal werklik lewe.  Dit is die wyse waarop elkeen onder jou dak beinvloed word deur jou teenwoordigheid.  Jy het die voorreg om die platform op te stel van hoe elkeen voel – kinders, huweliksmaat, vriende, jyself.  Jou huis reflekteer wie jy is.
SPR. 14:1 “Die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af.”
 Als draai om die vrou van die huis.
 SPR. 21:9 “Dit is beter om op die hoek van ‘n dak te woon as by ‘n twisgierige vrou en ‘n gemeenskaplike huis.”
 SPR. 21:19 Dit is beter om in ‘n woeste land te woon as by ‘n twisgierige vrou en ergernis.
 SPR. 27:15 ‘n Aanhoudende gedrup op die dag van ‘n stortreën en ‘n twisgierige vrou is net eenders.
 SPR. 9:13 Vrou Dwaasheid is onrustig, pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig…
 SPR. 12:4 ‘n Deugsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skande maak is soos ‘n verrotting in sy gebeente.
 Dit som dit min of meer op.
‘n Vrou kan kies om die mag wat sy het te gebruik om haar man (of kinders) te maak of te breek.  Sy is sy beskerming.  Die man is geroep om voor die vrou te loop om enige opposisie en gevaar af te weer, maar die vrou is geskape om daardie man te omring en sy hart te beskerm.  Selfs enkel vroue – elke man wat jou pad kruis behoort beter te voel wanneer hy in jou teenwoordigheid is.

WAT IS ‘N HUIS?

 Dit bied beskerming teen die elemente.
 Dit bedek jou ten tye van reën, storms, hitte, koue, sneeu, enigiets wat jou gesondheid kan affekteer.
 Dit hou jou warm in die winter en koel in die somer.  Dit herberg al jou besittings en hou dit veilig.
 Dit bied aan jou veilige grense en konsekwensie – jy keer elke dag terug na dieselfde plek.
 Dit bied toegang aan ander, omdat mense weet waar om jou te vind.
 Dit bied aan jou ‘n plek om te eet, te rus en jouself te reinig.
 Bou ‘n huis vir sy hart en die harte van jou kinders.  As ‘n vrou, ‘n goddelike vrou, behoort die man in jou lewe te voel dat sy hart, sy geheime en sy emosies veilig is by jou.  Jy behoort sy hawe van konsekwensie te wees, die een wat altyd daar is, en die een op wie hy altyd kan reken.  
 Hy weet wat om van jou te verwag, omdat jou karakter so sterk en vas is.  Hy behoort toegang te hê tot jou hart, jou sagtheid, jou herversekerings en jou raad te alle tye, en omgekeerd.  Jy behoort vir hom ‘n oase te wees.  Hy moet verfris word in jou teenwoordigheid.  Niks kan hom meer vreugde of pyn bring deurdat hy verwelkom of verwerp word deur die vrou na wie sy verlange is nie.
Hoogl. 4: 9, 10 U het my hart gesteel, my suster-bruid, u het my hart gesteel met een straal van u oë, met een kettinkie van u halssieraad.  Hoe skoon is u liefde, my suster-bruid, hoeveel beter is u liefde as wyn en die geur van u salf as al die speserye! 


DIE FONDASIE

 ‘n Huis is nie ‘n huis totdat die vroulike aanraking daar gekom het nie.  Om ‘n goeie, soliede huis te bou waarin ‘n man tuis kan voel, moet daar begin word met ‘n gesonde fondament van VERTROUE.
 Maagdelikheid op die huweliksnag lê ‘n sterk fondament om mee te begin.  Haar “fontein” is slegs vir haar man (Spreuke 5).  ‘n Man het nodig om te weet hy kan sy vrou vertrou – om sy hart, sy drome en sy geheime by haar te kan versteek.
 DIE RAAMWERK
 Verstandigheid sal ‘n huis ferm hou, maak nie saak wat tussen die mure plaasvind nie.
 SPR. 19:14 Huis en goed is ‘n erfenis van die vaders, maar ‘n verstandige vrou is van die Here.
 SPR. 12:23 ‘n Skrander (verstandige) mens (vrou) verberg sy kennis, maar die hart van die dwase roep hulle sotheid uit.
 SPR. 13:16 Elke skrandere (verstandige) handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid rond.
 Wysheid en verstandigheid loop hand aan hand.  Verstandigheid is die raamwerk, wysheid is die dak.
SPR. 8:12 Ek, Wysheid, is vertroud met die skranderheid (verstandigheid), en ek vind kennis van regte oorleg.
Dit is God se doelstellings wat die sement is wat die hele huis staande hou.  Dit is ons verhouding met Hom wat ons toerus met ware wysheid.
 SPR. 9:10 Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand.
 Daar is iets spesiaals aan ‘n vrou wat die kuns bemeester het om haar man saggies te begelei om rede in te sien en om wyse besluite te neem vir haar huis.  Die kuns is nie manipulasie nie.  Dit gaan daaroor om begrip van ‘n onderwerp te besit en die paslike tegniek van toegeeflikheid.
SPR. 9:1 Die Wysheid het haar huis gebou, haar sewe pilare uitgekap.
Wysheid hou die huis in orde en bedek dit van alle magte wat dreig om dit te vernietig.  Wat is die sewe pilare wat dit in staat stel om die storms van die lewe te trotseer en verhoudings te beskerm?
1. Verstandigheid. 2. Kennis. 3. Diskresie. 4. Raad. 5. Suiwer oordeel. 6. Begrip. 7. Mag en krag.
PS. 127:1 As die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die Here die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter.

 Ek kan dit nie genoeg onderstreep nie. Standvastigheid in kinders is ‘n belangrike element in hul groot word jare. Kinders kan ‘n egskeiding vinniger verwerk indien daar standvastigheid in die huis is. Ongeag of pappa nie meer daar is nie.Hierdie is dinge wat jy met jouself moet uitklaar. Dissipline is byvoorbeeld iets wat jy sal moet besluit neem. Anders loop jou kind oor jou. Jy, as vrou en ma moet nogsteeds die inisiatief neem en daarby hou.


DIE KRAG VAN ONDERWERPING

Omdat baie vroue maats het wat nie aan God onderworpe is nie, word onderwerping selfs ‘n nog aakliger konsep.  Dit word nie van jou verwag om jou te onderwerp aan mishandeling of ander dinge wat duidelik die Woord van God oortree nie.
Jy moet God vertrou as jou algehele dekking, selfs bokant jou maat of wie ookal jou outoriteit is.  Vir die ongetroude is dit ook van toepassing.  Jou pastoor, vader en werkgewer is jou outoriteite.
Onderwerping is ‘n opdrag aan elkeen, mans en vroue albei.  Totdat ons onderwerping sien as God se opdrag om kwesbaar genoeg te word om te kan ontvang, sal ons nie daarin slaag om herken dat onderwerping ‘n uitnodiging tot seën is nie.
Die woord “onderwerping” is nie sinoniem met “deurmat” nie.  Jou samewerking word benodig in onderwerping.  Jy moet besluit om saam te gaan met die ander persoon – julle het bloot besluit om in ooreenstemming te wandel.
Indien jy jou kan onderwerp aan die outoriteit in jou lewe, selfs wanneer alles in jou skreeu dat hierdie rigting nie die beste keuse is nie, sal God vir diegene in outoriteit die genade gee om hul eie foute raak te sien.  Hulle sal jou meer liefhê omdat jy nie hul foute uitgewys het nie, en hulle sal meer ontvanklik wees vir jou raad volgende keer.
Onderwerping vra dat jy oop sal wees vir rigting, leeggemaak van jou eie idees oor die onderwerp om plek te maak vir ander moontlikhede.
Onderwerping is persoonlik.  Dit is tussen jou, God en jou outoriteit.  Dit is nie ‘n ope forum vir elkeen om hul opinie te gee nie.  Dit sal vir jou makliker wees as dit ‘n private saak is.

TROTS EN SELFREGVERDIGING

Sommige van ons het nodig om ons te onderwerp aan die kennis van wat alreeds in ons harte is voordat ons kan beweeg na die volgende fase van seëning.  Trots sal ons weerhou daarvan om reg te maak met God.  Selfregverdiging sal jou weerhou daarvan om die vloei van God se reinigende en vrymakende krag te ondervind.  Dit is daardie krag wat ons in staat stel om ons te onderwerp aan die wense van mense.
Indien die woorde “ek is jammer, ek was verkeerd” vir jou baie moeilik is om te sê, terwyl “ek het jou mos gesê” baie maklik kom, moet jy die toestand van jou hart ondersoek.  Dit is heel moontlik nie ryp vir onderwerping en die seëninge wat daarmee saamkom nie.
Jer. 17: 9, 10 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?  Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.
Deut. 8:2 En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie.
Onderwerping is nie alleen ‘n toets van ons liefde vir Hom nie; dit is ‘n toets van ons krag.  Soms is dit moeilik om te onderwerp – maar dit moet altyd vrywillig wees.  God sal ons nooit dwing om iets te doen nie.  Hy het aan elkeen van ons ‘n vrye wil gegee.

BEVESTIGING

Wanneer God ‘n woord aan ‘n vrou gee, sal Hy dit bevestig in die gees van die persoon wat in outoriteit is oor haar.  Soms kan dit ‘n tydjie neem voordat die boodskap deurkom na jou outoriteitsfiguur, maar dit beteken nie dat hulle nie van God kan hoor nie.  Dit mag ‘n geval van tydsberekening wees.  
 Miskien is God besig om hom te gebruik om jou spoed te breek totdat dit werklik tyd is om met die plan te beweeg wat Hy aan jou gegee het.  God sal altyd ‘n vrou rugsteun wanneer Hy haar ‘n woord gegee het om te spreek.  Vroue behoort te bid vir die sensitiwiteit van hul mans vir die Gees van God.
Die Here is heeltemal in staat om die man in jou lewe onder arres te plaas indien hy God se beweging in jou lewe verhinder deur sy aksies of woorde van ongeloof.  Dit is nie jou werk om hom te oortuig van wat God gesê het, of afbrekend met hom te praat wanneer hy dit nie verstaan nie.  Dit is nie nodig om aan hom te vertel dat hy gered moet word of geestelik moet verdiep nie.  Indien God met jou gepraat het, is Hy heeltemal in staat om op te volg op Sy eie Woord en om te doen wat ookal nodig is om daardie man in ooreenstemming te bring terwyl Hy terselfdertyd Sy Woord in vervulling bring.  Jy moet slegs in die regte gesindheid bly en toelaat dat God die situasie vir jou oplos.  Om voor daardie man se samestemming uit te beweeg, sal jou in ‘n posisie plaas van misleiding en allerhande ander soorte probleme.
Wanneer God vir jou sê om te praat, het Hy geen probleem om jou uitvoerder te wees nie.  Dit sal nie vir jou nodig wees om jou pad oop te beveel nie.

VROUE STILBLY IN DIE KERK?

1 Kor. 14: 33-35 …want God is nie ‘n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges.  Julle vroue moet in die gemeentes swyg; want dit is nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. 
1 Tim 2: 11-14 Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid.  Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.  Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva.  En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom.
Nou, dames, kalmeer!  Ek maak gereed om hierdie saak vir julle op te los.  Laat ons kyk na die konteks van Paulus se stelling.  
Hy het so pas die Korinthiër-kerk ‘n skrobbering gegee oor ordelike gedrag gedurende hul dienste.  Hy het gevind dat almal deurmekaar praat.  Elkeen het ‘n profesie, ‘n lied, ‘n openbaring, ‘n taal of uitleg of ‘n opdrag gehad.  Elkeen was so opgewonde oor al hierdie nuwe geestelike gawes en openbarings wat hulle gekry het, dat hulle blatant ongepoets met mekaar was!  Die vroue, wie nie op hierdie punt formeel opgelei was in die sake van die Bybel nie, was baie verheug om uiteindelik ook in hierdie arena toegelaat te word.  Hulle was ook baie opgewonde.
Soos hulle geleer het, het hulle besef dat hulle dinge gehad het om te deel met ook baie vrae.  Daarby was baie van die vroue vir die mans ‘n uitdaging in hul strewe om te gryp na hierdie nuwe inligting.  Hou in gedagte dat in die Korinthiese gemeenskap, vroue nie toegelaat is om mans in die openbaar te konfronteer nie.  Nou, uiteindelik, was hulle vry.  Maar diegene wat nog nuut was in die geloof het dit ontstemmend gevind om te sien hoedat vroue vrae vra en sommige van die lerings bevraagteken het.  Daarom het Paulus die vroue gemaan om hierdie vrae tuis te vra en om nie misbruik te maak van hul nuwe vryheid nie – en dus nie ‘n konsternasie te veroorsaak onder diegene wat nog nie gegrondves was in die geloof nie.
Wat betref die tweede gedeelte, moet ek weereens verduidelik dat Paulus gepraat het oor ‘n sekere kerk wat ‘n klomp moeilikheid gehad het.  Die Efesiese kerk het ‘n probleem gehad met ‘n invloei van valse leraars.  Die vroue van die kerk was blykbaar die meeste kwesbaar vir hierdie vals leringe, omdat hulle nog nie genoeg Bybelkennis gehad het om die waarheid te kon onderskei nie.  Op hierdie punt was hulle nog almal baba-Christene wat nog nie die voorreg gehad het om die Skrifte te bestudeer nie.  Tog, hier was hulle besig om diegene wat vir jare die Woord bestudeer het, (en in sommige gevalle valse leraars voorgehou en openbarings wat foutief was), te betwis!  Die manne het ‘n hupstoot gehad (weerspieëling van die orde van die skepping – Adam eerste, dan Eva, wat mislei is).  Die vroue moes stil sit en leer van diegene wat gekwalifiseer was om hulle te leer sonder om te bevraagteken wat hulle hoor.  ‘n Klein bietjie kennis kan gevaarlik wees.  Hierdie vroue het nodig gehad om die volle waarheid te verkry tesame met begrip, ondervinding en Christen volwassenheid.  Die woord “stil” hier in die Grieks beteken ‘n gesindheid van stilheid en weerhouding.  
‘n Ander woord word gebruik om algehele stilte te beskryf.  Hierdie vroue het ook blykbaar ‘n probleem gehad i.v.m. onbehoorlike kleredrag.  Hierdie was ‘n situasie waar die misbruik van nuwe vryheid oorvloedig was en dit moes gekorrigeer word.  Dit het toenemend ‘n probleem geword soos wat kerke ontspring het, en het veroorsaak dat dit ‘n algehele mandaat geword het onder die vroue oral.  Daarom het Paulus aan Timoteus instruksies gegee om nie enige vroue in leierskap te plaas nie, a.g.v. hul onervarenheid en vatbaarheid vir misleiding.
Almal het gegryp na leierskap posisies in die Efesiese kerk, dus het Paulus die moeite gedoen om die vereistes neer te lê vir almal, oral.  Gebaseer op hul gedrag, het hy dit baie duidelik gemaak – selfs aan die mans – dat Christelike volwassenheid, ‘n suiwer morele karakter en ‘n suiwer en foutlose lewe gekoppel aan geloof en ‘n suiwer doktrine,  vereistes was wat nie onderhandelbaar was nie.
Paulus het op geen manier gesê dat vroue nie toegelaat word om in die kerk te praat nie.  Hoe kon hy, wanneer hy vroeër in dieselfde brief aan die Korinthiërs, opdragte gee vir openbare aanbidding en waar hy die saak van vroue wat profeteer en aanbid in die openbaar, aanspreek?
1 Kor. 11: 5, 6, 10 …maar elke vrou wat bid of profeteer met onbedekte hoof, doen haar hoof oneer aan; want dit is een en dieselfde asof haar hoof geskeer is.  Want as ‘n vrou se hoof nie bedek is nie, laat sy dan ook haar hare afsny; maar as dit vir ‘n vrou lelik is om haar hare af te skeer, laat sy haar hoof bedek. Daarom moet die vrou ‘n aanduiding van gesag op die hoof hê ter wille van die engele. 
Laat ons dit erken – sy was nie besig om oor haarself te profeteer nie.  So vertel jy my wat gaan hier aan?  Gee Paulus werklik hier opdrag dat vroue hul hoofde moet bedek as ‘n teken dat hulle onder outoriteit is wanneer hulle bid en profeteer in die openbaar, en draai hy dan om en verbied hulle om in die kerk te praat?  Ek dink nie so nie!  Paulus het te veel vroue geken wat aansienlike posisies in die kerke beklee het om hierdie soort houding te kon inneem.  
Indien hierdie vroue enigiets onverantwoordelik sou doen, moes hulle wisselwerking uitoefen en verwys word na mans sowel as na vroue.  Ons weet dat Priscilla, tesame met haar man Akwila, vir Apollos geleer het.  Phoebe was ‘n diakones.  Maria, Triphena en Tryphosa het hard gewerk vir die Here.  Euodia en Syntiche het sy aan sy met Paulus gewerk en gestry vir die geloof.  
Die punt wat ek hier maak is dat al hierdie vroue in leierskap onderworpe was aan ‘n sigbare outoriteit.  Hulle het nie sommer in die lug gehang, of sonder dekking gaan bedien nie.  Self is ek ook onder die outoriteit van my pastoor wanneer ek reis en as spreker optree.  Om sonder dekking uit te gaan, is gevaarlik.  Wanneer ek ‘n deurbraak maak in geestelike begrip in ‘n sekere area, toets ek dit met my pastoor, my man en ander volwasse manne in Christus om seker te maak dat ek die begrip ontvang het in balans en harmonie met die Skrif.  Ek maak seker en weer dubbeld seker voordat ek wegspring om die Woord te lewer, maak nie saak hoe wonderlik dit vir my klink nie.  Onthou, vroue is die persone wat die slang gekies het as eerste teiken vir misleiding, a.g.v. die mag van invloed waaroor ons beskik.  Onthou wanneer God Debora aangestel het rigter oor Israel?  Sy was steeds ‘n vrou in onderwerping.  Maar dit bring ‘n ander interessante punt na vore.  Sal God ‘n vrou aanstel as leier van ‘n nasie en dan vroue belet om in die kerk te praat?  Dit sou darem ‘n te groot weerspreking wees.  Nee, te veel het God al aan vroue Woord gegee om af te lewer, te veel wonderlike openbarings om te deel, om hulle nou te onderwerp aan stilte.
Ek moet hier tussenin werp dat vroue alles kan lewer wat God aan hulle gegee het om te lewer, terwyl hulle steeds hul vroulikheid behou.  Ons hoef nie “aan te trek soos mans” om sodoende te voel ons moet soos mans wees wanneer ons opstaan om ‘n boodskap te lewer nie.  Ons het ons eie unieke manier om dinge op te dien wat hoogs effektief is.  Dit is nie nodig dat jy voel dat jy ‘n man “onder die stof moet preek” nie, of selfs moet preek soos ‘n man nie.  Jy moet bloot die Woord bring.  Wanneer die kos goed is, sal die mense eet.  Hierin kan niemand aanstoot neem nie.  Paulus het aan die einde van die dag bloot gesê dat dit noodsaaklik is dat vroue bly onder die beskermende dekking van outoriteit, selfs in hierdie area.  So laat ons nie onduidelike begrip, of, in sommige gevalle, opgeblase ego’s, blameer op Paulus nie.  
Dit is dieselfde Paulus wat gesê het daar is nie man of vrou, Griek of Jood nie, reg?  Vroue was vry om die Liggaam te stig met die gawes wat God aan hulle geskenk het, maar op ‘n ordelike wyse.  Terselfdertyd moes hulle nie die mans in die openbaar uitdaag of ander leer terwyl hulle self nog nie genoeg kennis opgedoen het om ‘n effektiewe taak te kon verrig nie.  Daar is ‘n tyd en ‘n plek vir alles ten einde die vrede te bewaar.

SO, WANNEER MOET JY STIL WEES?

Wanneer jy van ‘n man verskil in ‘n openbare situasie, of wanneer jou meningsverskil daardie man kwesbaar maak in die teenwoordigheid van sy portuurgroep of familie.  Dit is van toepassing op almal, man of vrou.  Daar is egter steeds niks meer afbrekend en pateties as wanneer ‘n vrou ‘n man in die openbaar verneder nie.  Niemand hou daarvan om ‘n man onder pantoffelregering te sien, of dat ‘n man verneder word deur ‘n vrou te midde van ‘n ander nie.
Jy kan nie vroulik wees in hierdie wêreld as jy nie heeltemal verstaan hoe jy werklik deur God gedek word nie.  Dan sal jy nie langer reageer op mense nie, maar gehoor gee aan Sy stem.  Jy moet die kuns bemeester van tydsberekening, spraak, stemtoon (stembuiging), beweging – noem dit!  Dit alles speel ‘n rol in die grondvlakbesluit in ‘n situasie.
Heb. 13:17 Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie. 
Onthou net:  Wanneer jy in onderwerping wandel, sal die persoon wie jou dekking is, verantwoordelik gehou word vir jou.  Indien jy uitstap onder daardie dekking, is jy die een wat gaan nat word!
Miskien was jy vir ‘n lang tyd gewoond daaraan om dinge op jou manier te doen, en alhoewel jy moeg daarvoor is, is die gedagte om te laat gaan, nogal vreesaanjaend.  Maar jy sal moet laat gaan.  Los die leisels.  
Laat gaan die gedagte dat jy alles in jou wêreld moet beheer anders sal niks gebeur nie.  Laat gaan die konsep dat jy taai moet wees ten einde respek en invloed by mense te verdien.  Dit is bloot net nie waar nie!  Jy mag jou eie sagte, warm, wyse, vroulike self wees en nog steeds alles gedoen kry.  Doen ‘n beroep op die hart van die een in outoriteit – moenie eis nie.
Die frase “die hoof van die vrou is die man”, gaan nie oor heerskappy nie.  Dit is bloot ‘n aanduiding dat die man die bron van die vrou moet wees.  Die vrou is uit die man geneem, die bron van haar bestaan, net soos die man uit Christus is en Christus is uit God.  Outoriteit vereis verantwoordelikheid.  Dit is die grens wat die persoon in outoriteit dwing om goeie keuses te maak vir almal wat betrokke is by hom.  Outoriteit laat dinge glad verloop.  Onderwerping laat dit selfs nog gladder verloop.  Dit is nie ‘n geval van minderwaardig versus meerderwaardig nie; dit is bloot ‘n geval van orde en funksionering.  Onderwerping is wedersydse toewyding en samewerking om die groter oplossing te bereik.
 Efes. 5:21 …en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.

Dit is nodig dat ons werklik verstaan wat die woord sê en dit leef voordat ons rebelleer. Dit is nodig dat jy werklik ‘n studie gaan doen en dit uitklaar met jouself voordat jy sommer net die boodskap afskiet.
Ek verstaan heeltemal dat jy in opstand wil kom hieroor, maar soos wat sy gesê het, bedaar eers, raak kalm en lees. Laat toe dat die Gees jou leer wat daar staan en doen dan dit wat aan jou geopenbaar word. Toets die Here daarin.
Jy het nou die tyd om hierdie dinge uit te klaar voordat jy weer ‘n ongesonde verhouding betree. Wees waaksaam en nugter sodat jy ook in hierdie gebied God se seen kan ontvang en ‘n gesonde lewe kan lei.Tot ‘n volgende keer, mooi loop diamante.
 Liewe Hemelse Vader, dankie dat U my dekking is.  Soos wat ek rus in U sorg, help my om my geloof gefokus te hou op U en nie op die swakheid van die arm van vlees nie.  Soos my kennis van U groei, versterk my kapasiteit om toe te gee aan outoriteit, en gedurig in gedagte te hou dat ek my eintlik daardeur aan U onderwerp.  Wanneer ek in die versoeking kom om my eie pad te gaan en my eie ding te doen, wanneer ek sake in my eie hande wil neem, skenk my ‘n openbaring van U op die Troon, steeds in beheer van elke area van my lewe.  Help my om te rus in die kennis van U sorg vir my.  Vermeerder my vertroue in U sodat my val gebreek kan word wanneer ander my in die steek laat.  Soos ek na U kyk as my agterhoede om my rigting te gee oor wanneer ek moet praat en wanneer ek moet stilbly, kom asseblief vir my na vore.En in tye wanneer ek moet stilbly en vrede kry, skenk my ‘n besoek van U Gees om my vrese te kalmeer.
Here, ek wil graag die vrou wees wat U my geroep het om te wees, geheel en al beskikbaar en ondergeskik aan U, aan U instruksies, vir die voltooiing van U doel en U uiteindelike glorie.  Here, hier is ek, ‘n leë kruik.  Kom en vul my met Uself terwyl ek my alles aan U oorgee.
In Jesus se Naam, AMEN.

 
OM die kursus af te laai, besoek Kanaan Bediening hier


ELAN GLOBAL RADIO
Die Stasie Vir Passievolle Mense
Die program vir die enkellopend waarin ons saam gesels oor al die slagysters, vrae, vrese en vreugdes van die enkel lopende.
WOENSDAG at 10h00 SA Time
GESELS MET ONS:
Faceboek: Elan Global Radio Kuier en Klets
Twitter: Elan Global Radio
Instagram: elan_global_radio
WhatsApp: 066 305 3580
Gaan kuier en leer meer van ons, blogg saam en luister saam:


INK DIGKOMPETISIE 2020 (1 Maart 2020 – 31 Julie 2020 )

Ink Skryf in Afrikaans (  www.ink.org.za   ) bied hierdie jaar ‘n digkompetisie aan waarvan die beste gedigte in ‘n spog bloemlesing,  I...